Kurser

Vår ikon med kugghjul speglar vårt förhållningssätt: ett givande och tagande med gemensamt ansvar för resultatet.  Vi anser att
 en kurs ska ge deltagarna praktiskt tillämpbara verktyg för hemmaplan, annars är det ”bara” en föreläsning (vilket vi också tillhandahåller, men som egen tjänst). Våra kurser  innehåller teoretiska moment och praktiska tillämpningar som mynnar ut i en egen pärm, där du får en grund till praktisk tillämpning på hemmaplan.


Kurs i ledningssystem för GDPR

Dataskyddsförordningen är ett spretigt regelverk. Det innehåller påbud, förbud och normerande föreskrifter och är inte alldeles lätt att omsätta i den dagliga verksamheten. I en förberedande fas hanterar vi detta att genom att tillämpa en särskilt anpassad projektmodell. När det kommer till den dagliga verksamheten behöver vi ett annat typ av stöd, där de nya rutinerna sömlöst integreras med befintlig verksamhet.

Enligt Dataskyddsförordningen artikel 24 1. åligger det personuppgiftsansvarig att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att personuppgiftsbehandlingar utförs i enlighet med förordningen. Dessa åtgärder ska ses över och uppdateras vid behov. Enligt artikel 5.2 åligger det, vidare, personuppgiftsansvarig att i allmänhet kunna visa att principerna i förordningen efterlevs (ansvarsskyldighet).

Datainspektionen har i ett yttrande om lagförslaget om nationell läkemedelslista och frågan om E-hälsomyndigheten som huvudman ytterligare understrukit det här kravet (Datainspektionen 73-2017 sid 10, sista st). Det som avses med tekniska och organisatoriska åtgärder är ett ledningssystem, i det här fallet ett ledningssystem för att säkerställa förordningens efterlevnad.

Ledningssystem för GDPR (GLIS) är således lösningen för att kontinuerligt kunna möta kraven i förordningen. Det motsvaras ett LIS inom informationssäkerhetsområdet och har samma kännetecken. Kunskaperna om hur vi sätter upp – och erfarenheterna kring – GLIS är dock begränsade och det finns ett stort behov av få vägledning och stöd här.

Kursen innehåller bland annat följande moment:


 • Vad är ett ledningssystem, gemensamma moment i samtliga typer av ledningssystem
  • Styrdokument
  • Organisation
  • Rutiner och instruktioner
  • Metoder, modeller och funktionsstöd
  • ”Årshjulet”: planering, genomförande och uppföljning)
  • Avvikelsehantering
  • Löpande förvaltning av ledningssystemet (revisoner, berättelser)

 

 • Vad är ett GLIS
  • Policy och förskrifter (implementering av förordningen)
  • Hur transformerar vi GDPR till ett ledningssystem
  • Vilka artiklar omvandlar vi till rutiner
  • GDPR-rutiner
  • Organisation (DSO och PuA- och den reguljära organisationen)
  • Metoder, mallar och stöd
  • Årshjulet samt löpande förvaltning av systemet
  • Revisioner

 

 • Övningar och gemensamma diskussioner och genomgångar

 

Mål:
att du ska kunna sätta upp eget första GLIS på hemmaplan


Kursen ges centralt i Stockholm, palts medelas efter anmälan.

Omfattning: en dag (start 09:00)

Pris: 7.900 kr ex moms per deltagare

Priset inkluderar för- och eftermiddagskaffe. Kursavgift ska vara betald innan kurstillfället.

Kursledare: P-A Brattemo, Prologon.

Anmälan: