FAQ

FAQ

Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person oavsett det handlar om strukturerad eller ostrukturerad data som till exempel, text, foto, ljud, bild, dokument, e-postmeddelande för att nämna några typer.
En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter som insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, spridning med mera.
Samtliga behandlingar av personuppgifter som inte är av rent privat natur, till exempel ett släktalbum på Flickr, träffas av reglerna Det här innebär att så fort det finns något slag av verksamhetssyfte så är förordningen tillämplig. Det här gäller även ideella föreningars register eller offentliga verksamheter.
Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som bestämmer över registreringen. För juridiska personer är det i praktiken företrädarna för dessa som ansvar för efterlevnaden.
Reglerna gäller såväl strukturerad som ostrukturerad data oavsett format: text, foto, ljud, bild, video, dokument, e-postmeddelande träffas. Även ett omnämnande eller en artikel i en företagsblogg.
  • När personuppgiftsbehandlingen genomförs av en myndighet eller ett offentligt organ, eller
  • När kärnverksamheten består av behandling som, på grund av sin karaktär, omfattning och/eller sina ändamål, kräver regelbunden och systematisk övervakning av de registrerade i stor omfattning,
Ett samtycke är varje slag av frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne. Eftersom personuppgiftsansvarig har bevisbördan för att samtycke inhämtats, föreligger i praktiken ett dokumentationskrav.
I normalfallet obehörig åtkomst av personuppgifter, men även förstöring, förlust, ändring eller obehörigt röjande av sådana uppgifter
Sådana incidenter ska anmälas till Datainspektion inom 72 timmar från det att incidenten upptäcktes, och direkt till registrerad om det är sannolikt incidenten innebär en hög risk för dennes rättigheter och friheter